Sunday, 9 November 2008

Mrs Kevin Jonas

Ers wythnos nawr, dwi'n siwr i chi glywed Pero a fi yn sgrechian unrhyw bryd mae'r "Jonas Brothers" yn popio i fyny mewn sgwrs. Ers i mi decstio hi i chwerthin am y ffaith fod y tri brawd yn gwisgo "purity rings" (dwi'n gwbod - :), rydyn ni wedi bod yn obsessed.

Honco yn mynd mor bell a dweud ei bod hi'n fodlon aros nes ei bod hi'n Mrs Joe Jonas er mwyn... you know.

Well, ar noson Calan Gaeaf, penblwydd Deryn Du, fe wnaeth y ddwy ohonom fachu clwstwr o Glow Sticks a creu purity rings ein hunen a'u rhoi o gwmpas ein pennau, fel halo's angylion bach.

A dyna ddechrau pigo "That's The Way We Roll" fel ein "Best Friend Song" ni, a dyna ddechrau canu "I'm hooot, and you're coooooold," yn ddiddiwedd, a mynd ar nerfau Deryn Du drwy mynd "Nooooo waaaaaaaaaay John Taylor!" mewn acen Americanedd. Mae DD, erbyn hyn, yn falch iawn ei bod hi wedi mynd off gyda'r gerddorfa i rhyw twll o le i gael chwarae bassoon.

Os yn mynychu'r un ysgol a ni, fi'n siwr fe sylwch chi fod Pero a minnau wedi dechrau treulio ein cyfnodau rhydd (pan yn cuddio rhag gorfod helpu paentio'r set ar gyfer y sioe) yn darllen rhyw llyfr am y Jonas Brother prynodd hi o'r Works.
Dwi wedi darganfod nad yw Kevin yn hoffi merched "foul mouthed" (shit), na merched sydd a ffrindiau "odd" neu "crazy", gan bod eu ffordd nhw'n dueddol o rhwbo off (felly bye bye Pero! hehe!).

A nawr, dwi'n gwylio fideos o Kevin Jonas ar Youtube. Dechreuodd y peth fel joc - "Well I shall like Kevin, because nobody does!". Bellach, dwi methu hyd yn oed edrych ar y cwrls a'r sideburns heb i 'nghoesau droi i jeli. Dwi'n becso braidd.

A sylwch... petawn yn priodi Kevin Jonas, dim ond un llefariad (sef yr e i'r a) fydde'n rhaid i fi newid yn fy nghyfenw i!

Monday, 6 October 2008

Rhoi'r Blaenoriaeth I Gerddoriaeth - Stuff That, Rhowch I Mi Huw Evans!

O, dyna ddiwrnod da fu'r 6ed o Hydref 2008 (a just i atgoffa pawb, 17 o ddiwrnodau nes mod i'n troi'n 17 - 15 diwrnod o heddiw).

Treuliodd hanner ucha'r ysgol y prynhawn yn neuadd yr ysgol yn rocio gyda Taith Bandit! A chi'n gwybod pwy sy'n cyflwyno Bandit...
Ie! Pishyn o'r enw Huw Evans! (Ma Huw Stephens yn cyflwyno fyd, ond mae e'n sinsir ac yn tubby ac yn edrych fel Dafad - sori).

Ta beth, dim ond Pero a Deryn Du a finnau oedd yn excited am ymweliad Bandit. Gaethon ni "chat" 'da Mrs John y dirprwy brif athrawes y diwrnod canlynol (sef ddoe) a ddwedodd "Nawr, dwi'n gwybod taw scifo'r prynhawn roedd y rhan fwyaf o chi'r Chweched, pan sylweddolais i fod mwy o bobol yn mynd i'r deintydd nag oedd o ddeintyddion yn y dref!" A fe wnaeth llawer ohonyn nhw (Sempai included) treulio'r prynhawn yn y Llyfrgell. (Cell y llyfrau, seriously, just me, or doesn't that round like a prison?). Beth oedd yn bod a Bandit?

Doedd Ashokan (criw o ddoctoriaid o ardal Castell Nedd) ddim mor wael a hynny os bosib? I mean, dechreuon nhw Wall of Death yn neuadd yr ysgol!

Efallai nad yw diwylliant Cymraeg ddigon "cool"? Wel, dwi'n meddwl fod e'n awesome, felly twll tin bob un sy'n dweud ffor' arall.

Friday, 3 October 2008

Y Gwasanaeth

Dylen i ddweud, don't go there, ond mae angen rant fach arnaf. So off we go.

Dydd Mercher dwethaf, cyhoeddodd fy annwyl athrawes cofrestru, the one and only Jac Codi Tail, ein bod ni yn gyfrifol am gwasanaeth y dydd Gwener hwn, y 3ydd o Hydref (h.y, heddiw). Yr un pryd, dwedodd Huey G wrth ei ddosbarth eu bod nhw'n gyfrifol am gwasanaeth... ond fe gethon nhw fflipin mis o rybudd.A felly oedd hi, a dim son am neb yn gwneud yffach o ddim byd, a doedd neb a unrhyw syniadau chwaith... a JCT wedi penderfynu ein bod ni 'i fod ysgrifennu'r peth ein hunain... Gwers 4, dydd Gwener dwethaf, a ni ddigon ffodus i gael y wers Saesneg yn rhydd, fe aeth Pero, Merry a finnau i ysgrifennu.

Wel, ble yffach i ddechrau? Really, gallen ni fod wedi cael gwasanaeth am Tiddly Winks a wedi cannu Karma Chameleon fel emyn, fydde neb ddim callach - ma' pawb yn dal yn cysgu amser 'na o'r bore. Gath Merry y syniad o "Memories" a hefyd daflon ni'r syniad o "Newid" i lawr ar bapur, er mwyn i ni alle dangos lluniau doniol Blwyddyn 7 pobol o'r Chweched. Dal ddim yn keen ar y syniade though, halon ni Merry off i'r Llyfrgell (Cell Llyfre - swnio bach fel torture chamber, ond yw e?) i chwilio am pethau hanesyddol neu diwrnodau pwysig oedd yn ystod yr wythnos yna. Roedd Pero a fi dal yna'n pendroni... a daeth e i ni.

Hapusrwydd.

Felly aeth Pero i hol Merry, a dweud wrth honno, a oedd heb ffeindio unrhywbeth anyway, i ddod nol, bod thema i gael 'da ni. Doedd hi'm yn hoffi'r thema na, ond "Tough shit" wedes i wrthi. Roedd amser yn prinhau, a felly doedd dim dewis. Aeth hi 'mlan bach to am sut o'dd hi moyn rhoi hen luniau... ond erbyn hyn roedd Pero a finnau wedi dechrau ysgrifennu'r gwasanaeth, so a'th hi i bwdi yn y cornel. A gadawon ni hi wrthi.

Fi cafodd y job o teipo'r peth lan, ond a fi'n gweithio yn Shaws DRWY'R penwythnos (digwydd bod, roedd fy enw i lawr ar gyfer y dydd Sul yn ogystal a'r dydd Sadwrn er mwyn i High Allmighty yr area manager gael diwrnod off), gofynais yn garedig i Mami dearest i deipo fe lan. So fair play iddi, fe wnaeth i wneud.

Dydd Llun, des i a fe i'r ysgol.
"BLWYDDYN 12! Os un ohonoch chi wedi ysgrifennu gwasanaeth? NA?! CHI MOYN MYND AR Y LLWYFAN 'NA A DWEUD DIM BYD?"
Gath Merry fynd a dangos e iddi, er iddi hi wneud dim byd ond pwdu.

Amser egwyl, roedd rhaid cael cyfarfod, a fuodd Jac Codi Tail ddigon call i ddweud fod e'n good - fydde Pero a finne wedi ei chrogi hi otherwise.

Doedd hi ddim yn wasanaeth rhy wael, er fod y caws yn dripian off y weddi. (O Arglwydd, diolch i ti am rhoi'r gallu i ni fod yn hapus, blah blah blah.) Roeddwn wedi trefnu cael powerpoint yn cynnwys lluniau o ddisgyblion ag athrawon yn gwenu ac yn hapus a speech bubble bach yn dweud beth oedd yn eu gwneud nhw'n hapus. DIM EMYN! Does neb eisiau canu amser na o'r bore, a roedd pawb a oedd yn y cyfarfod cyntaf yn cytuno 'da hynny.

Daeth Catrin Phillips i mewn yn hwyr wedyn, a cyhoeddodd honno fod hi a Gethin (dau wannabe actor/cantorion o fri) eu bod eisiau cerdd. Fine, as long as bod hi'n berthnasol, dwedon ni. A dyna ni - heb ddewis pwy oedd yn gwneud beth na dim.

Dydd Mawrth.
Fe roedd Merry wedi cael e i'w phen ei bod hi moyn tynnu'r lluniau, er yn y cyfarfod ein bod wedi cytuno rhoi'r cyfrifoldeb i ddwy ferch arall yn y dosbarth. Amser egwyl, fe wnaeth Deryn Du graffitio rhif ffon Y Goeden ar y grisiau, a fe aeth Merry off on one, a marchio bant... a pan welon ni hi eto yn Saesneg, fe roedd hi wedi menthyg camera yr adran Gymraeg ar gyfer tynnu'r lluniau.

Doedd dim pwynt dadlau gyda hi, a fel roedd hi'n troi mas, roedd gan y dair ohonom wers rhydd Saesneg arall (roeddent eisioes wedi cael gwers rhydd gwers gyntaf hefyd - fel drodd hi mas, ges i ddim un blydi gwers Dydd Mawrth). Dath Deryn Du a Sempai i ymuno a ni a'r bechgyn (Dafad, Cwlwm Caled, Hobo a'r gweddill) i'r Wers Rydd, a dechreuodd Merry ar ei ffotos.

A dechreues i chwarae cards (Cheat) gyda'r bechgyn. A fi daeth yn ail - er, yn y gem nes i chwarae heddi, des i gyntaf! Fi'n good gyda cards.

Ta beth, amser cinio roeddent yn golygu tynnu lluniau o wahanol flynyddoedd, er mwyn gwneud y gwasanaeth yn apelgar tuag at y niferoedd. Wel, hanner awr roeddwn ni'n bwriadu treulio, a roeddent yn golygu mynd ar ei'n speed ni, OND NA! Roedd Merry am fynd full speed! Doedd dim aros na cloncan i fod! Roedden ni moyn lluniau o bobol yn GWENU ac roeddent am YSGRIFENNU LAWR BETH ROEDD YN GWNEUD IDDYNT. Y rheswm nes i ysgrifennu 'na mewn capitals, odd achos pan aeth Merry off am 1 o'r gloch ymlaen, a fi a Deryn Du wedi mynd off i gael ein cinio, ffealodd hi gyflawnu hynna! So gwffon ni wneud lot o nhw lan, a galle fod yn beryglus iawn i ni... a roedd rhan fwyaf o'i lluniau hi'n blurry, ac roedd hi'n amlwg jyst wedi mynd lan i bobol heb rybudd a mynd "GWENWCH" yn ol golwg shocked rhai o'n models ni. A fe ypsetes i hi yn y gwers gyfrifiaduron dydd Mercher wrth ddweud wrthi "Ni ddim yn defnyddio nhw i gyd, ma' rhan fwyaf ohonynt yn blurry a s'neb yn gwenu!"

Dydd Iau, diwrnod cyn y digwyddiad ac yn ein ail gyfarfod o'r fath, a fe roedd Catrin Phillips a Gethin yn mynnu fod rhaid cael emyn, a nhw'n ennil drosodd JCT achos bod nhw'n gwneud yr ymdrech i beidio edrych yn hollol bored (a dim yn sniffian paper clips afiach - stori hir) yn ystod y gwersi Gramadeg. Wel rhoies i'n nhroed i lawr, gan fod Pero'n digwydd bod off rhywle, a Merry heb ddigon o asgwrn cefn i ddweud dim.
So "NA!" dwedais. "NO WAY! Dim emyn."
Tawelwch.
"Ma powerpoint gyda ni'n barod, a fydd hi rhy drafferthus i gael emyn 'fyd," dwedais.
"Ie..." sylweddolodd JCT.
"So there," gorffenais, wedi ennill y frwydyr.
Dim emyn :)

Ac er fod y ddau yna hefyd wedi penderfynu fod rhaid cael cerdd (a i geisio cadw pethau'n weddol heddychlon yn y grwp tiwtor fe wedon ni fine), dim nhw wnaeth actually ffeindio cerdd. JCT ffeindiodd y gerdd iddyn nhw, er yr holl ffys! Blydi cheek a nhw, jyst achos bod nhw'n neud Drama ac yn mynnu fflauntio ei hunain trwy'r fflipin amser!

Felly nos Iau, roeddwn yn stressed yn hunan - a dydw i byth yn mynd yn stressed - achos fod Merry'n stresso mas ein bod ni heb gael practis eto, a fod dim digon o amser wedi bod, a bod y gerdd ddim yn iawn ayyb. Ar ol bod i McDonalds, es i gwely am ddeg munud i naw. A gysges i drwy'r nos nes 7.

Bore 'ma. Doedd hi ddim yn mynd yn dda. Stopodd y toothbrush (un trydan sy 'da ni) weithio. Panic. Gwffes i just sgrwbo heb help y trydan. Wrth adael y ty, roeddwn wir yn gobeithio fyddai'r bus yn torri lawr... ond na, dyna'r un peth penderfynodd weithio heddiw. Cyrrhaeddais ysgol, a mynd yn syth i'r neuadd lle roeddent i fod ymgasglu, a darganfod Merry oedd yr unig un yna.

Wel stress. Pam na alle hi just bod yn chilled out? Pam na all pawb fod yn chilled out? Fflipin heck, ife fi yw'r unig un yn y byd sydd jyst yn cymryd pethau fel maent yn dod? Ta beth, erbyn i bawb gyrraedd (Mared oedd in charge o ddod a'r cerddoriaeth yn hwyr, gan achosi Merry i sgrechian ataf "CER I NOL Y BACK UP CD! Y BACK UP!" a stresso ni mas), a eistedd ar y llwyfan, y bois sain yn ffidlan da'r microffon, a'r disgyblion yn dechrau llifo mewn, troais at fy buddy cefn llwyfan, sef Pero, a dweud, "Nawr, dwi'n dechrau teimlo'n sick."

Diolch i Dduw, i feddwl nad oedden wedi cael practis a bod un o'r meics yn pallu gweithio, roedden ni wedi gwneud yn dda! A fe aeth y powerpoint lawr yn good - pawb yn chwerthin yn y mannau iawn. A dyna fe, cwarter awr ar lwyfan ar ol wythnos a mwy o stress llwyr.

Ath Pero a fi nol wedyn i'r busnes arferol o beidio bod yn bothered i wneud gwaith cartref, tynnu lluniau o ni'n tynnu gwynebau dwl, pranc callio pobol a dweud taw Sion Corn i ni, gwrando i Dizzie Rascal a gigglan non-stop. Yay!
Saturday, 20 September 2008

Oddi Wrth Anwybyddwr.

Sori, dwi eto wedi bod yn neglecto fy mlog - diolch byth taw dim anifail anwes ydyw, neu fydde fe wedi hen drigo.

Dwi jyst yn shattered. Er mod i'm yn gwneud yffach o ddim yn yr ysgol, a dim yn gwneud gymaint a hynny'n fwy yn gwaith (fues i'n glanhau'r ffenestri tu fewn heddi actually... a gwffes i ddysgu wrth y till newydd), ond mae dihuno am saith y bore yn cymryd e mas ohona i.

Dwi'n cerdded rownd fel zombie, a dyw'r annwyd dwi wedi bod yn dioddef ohono ddim wedi helpu. Dwi'n well erbyn nawr, ond dwi dal i swno'n blocked ac wedi colli peth o'r llais, ond fel wedodd Comootion (stori hir) wrtha i dydd Iau, "You sound like an alien" - gymhariaeth spot on i'n ddisgrifio i.

Felly ysgol - wedi bod yn peswch a tisian a chwythu'n trywn a teimlo'n hollol crappy trwy'r wythnos... diolch byth am ffrindiau ffyni sydd yn gwneud i fi werthin though, achos hebddo nhw fydde'r dyddiau yn hir.

Er engraifft, fe fuodd fi a fy Gwers-Rhydd-Bob-Bloc-2 a'n Art Buddy i Sempai yn chwarae rownders gyda peli bach o bapur wedi scryncho lan a'i gwaith Celf hi fel bat!

Fe golles i ysgol dydd Mercher, a fues i gatre yn watcho Frasier etc ar y telly, ac yn paento a gwylio Kill Bill Volume 2 (dwi wedi gwylio'r Tarantino ffilms bron i gyd nawr, ond Jackie Brown s'da fi ar ol, ond Pulp Fiction yw'r favourite still, a fi wedi watcho hwnnw ddwywaith).

O, dydd Mawrth roeddwn yn dioddef yn Coleg y Drindod, achos gaethon ni gwrs gyda Prifysgol Bangor - a rheini'n trial ein brain washo ni i fynd yna ar ol bennu yn y chweched. Fat chance dude, dwi'n mynd i Gaerdydd - mwy o chance i fi fwmpo mewn i Matthew Rhys fan 'na.

Dydd Gwener, trip arall gyda'r adran Gymraeg i Ysgol Preseli, i gael sgriptio gyda'r fenyw 'ma, Manon Rees, oedd arfer ysgrifennu i Pobol Y Cwm cyn iddo fynd down hill. Dwi wedi penderfynu, ar ol gweld prisiau petrol, fod rhaid i fi ysgrifennu good sgript a'i werthu i S4C. Ma'n rhaid i fi gadw fy mabi tlws i ar yr hewl.


A dyna ni. Diwedd. Dwi ddim yn gallu bod yn bothered i wneud unrhyw sense o'r post brysiog hwn, felly off a fi - mae gen i sgript i fennu sgwennu, a arian i'w ennill. A dwi am edrych am luniau o Sid a Nancy... Pam? Wel, mae hynny'n Ddirgelwch ;)

Saturday, 13 September 2008

Penblwydd Hapus I Mam... Penblwydd Hapus I Mam...

A finnau wedi blino, basically, dyma restr o'r pethau sydd wedi gwneud heddiw yn ddiwrnod cofiadwy.
 • anrheg mewn bag Blue Banana a bag Borders.
 • Dechre Reservoir Dogs ("dick dick dick dick dick..." - Like A Virgin?)
 • Evil zips.
 • Bwtwnau ddim lot gwell chwaith.
 • Gwelltynnau anweddus.
 • Tri cwrs.
 • Cheesecake melys.
 • Gormod o win.
 • Helpa i'n hunan diolch...
 • No Speeches Allowed.
 • Sight Seeing Tour Of Llanpumsaint.
 • Break.
 • Sugno Soothers.
 • Eistedd tu fas.
 • Haul am unwaith.
 • Smirnoff eto.
 • Torri mewn i dy Mamgu
 • Dusty yn ddwstlyd.
 • Aaaaaaaaaaaaargh scary ceffyl!
 • Miwsig Cymraeg.
 • Pawb arall wedi meddwi.
 • Giggls!
 • Dilwen yn batty!
 • Coesau stiff.
 • Alcaholic Shoe.
 • Alcaholic me... gulp.
 • I'm going to eat you!
 • Hen luniau hilarious.
 • Ffyni ffoot.
 • Demented Cousins yn cyrraedd... a fi'n heglu 'ddi o na.

A dyna ni. Rhestr o digwyddiadau'r dydd. Dwi newydd fod yn gwylio diwedd Reservoir Dogs (er mod i wedi sgipio'r bit lle roedd Vic Vega yn torri clust Martin y Cop off), ac eisiau bod yn effin gangster - o hyd.

Mother - Life begins at 40 xxx

Friday, 12 September 2008

Pulp Fiction

Y diwrnod o'r blaen, fe ordres i Quentin Tarantino boxset of HMV.com.

A dwi newydd treulio'r pnawn (fel dwi wedi gweud, es i ddim i Morfa Bay i redeg rownd mewn mwd) yn gwylio Pulp Fiction.

Dwi erioed wedi bod yn un sy'n gwbod straight away beth yw fy hoff ffilm. Ond nawr, dwi'n gwbod. Pulp Fiction. A dwi ddim hyd yn oed wedi gwylio gweddill y boxset eto.

Dwi wastod wedi bod eisiau gweld ffilimiau Tarantino ers gwylio CSI - Grave Danger (Volume 1 a 2). A dwi dal yn dod i ddagrau wrth feddwl am Nick Stokes druan yn y bocs - so ma'n rhaid fod QT yn director eithaf da. Fflipin heck, dwi'n enwi 'nghar i ar ol y dyn. Ond Pulp Fiction...

Ma' fy obsessiwn gyda CSI wedi ngwneud i'n rhyw blood thirsty vampire, achos dwi'n ffeindio pobol yn cael eu saethu ar telly'n fasanating. Bang, bang a ma nhw lawr. It's not real - so it's ok. Se'n i yn mynd rownd yn saethu pobol, wedyn dyle pawb ddechre becso. Ond fe roedd y ffilm hyn rhan fwyaf o'r amser yn dilyn dau hitman y gangster Wallace, felly roedd llofruddiaethau bob man.

Roedd y ffilm jyst yn glyfar - ma QT'n defnyddio "splintered choronologically" - so fe roedd y ffilm yn dechre a gorffen yn yr un lle. Er fod hwnna'n swno'n really gymleth, fe roedd hi'n eitha hawdd dal lan gyda 'ny. Fe roedd y cymeriadau yn lliwgar - Winston Wolf oedd yn un da, y dyn ffoniodd Jools a Vincent ef i glirio lan corff Marvin o garej Jimmie gan fod Vincent wedi accidentally ei saethu fe. A Mia Wallace, gwraig y gangster, menyw blentynaidd a oedd yn gaeth i cocaine ac yn gwisgo siwt ffyni.

A'r cwestiynne heb 'u ateb... Beth oedd yn y ces a oedd mor bwysig? A wnaeth y boi roi foot massage i Mia Wallace? Pam fwyatawodd Jools "hamburger" mewn un darn o'r ffilm, a dweud nad oedd y bwyta bacon mewn darn arall? Pwy oedd Russell, a beth digwyddodd i adael ei "old room" yn wag? A wnaeth Jools droi mewn i "bum" yn y diwedd?

Awesome awesome awesome!

Dwi eisiau bod yn gangster!

A nawr allan a fi i gael Chinese gyda'r merched! - a ydw, dwi'n mynd i wisgo'n gangster shoes!

Thursday, 11 September 2008

Parti'r Chweched Dosbarth

Ma'r papurau newydd yn llawn hanesion binge drinkers ifanc Prydain. Mae gwerthoedd y teenagers yn ddychrynllyd, meddai'r holl newyddiadurwyr. Meddwi yw'r unig beth ar eu meddylie. A dwi'n credu fod gan y bobol sy'n ysgrifennu'r holl storie ma bwynt.

Fe wariodd Mystery Man £60 ar gwrw neithiwr. Fe roedd sawl un yn "paraletic", ac fe roedd yfed a smoco'n hollol normal. Roedd pawb yn bragio am pa mor feddw roeddent neithiwr, a sawl un yn gwisgo hangover fel badge of honour.

Neithiwr roedd parti cyntaf y chweched dosbarth - pwnc pob trafodaeth heddiw, hynny yw.

Fancy dress - a dyma fi'n tynnu allan y teits streipiog, y Tenby Pirates T-shirt, a glow sticks (na, dyw mor ladron ddim yn gwisgo glow sticks... ond dwi'n hoffi glow sticks) a off a fi a Pero (wrth gwrs - Pero'n cael lifft gyda fi!), i Savannahs.

Pan gyrrhaeddon ni, fe roedd y lle'n dead. Ambell i ferch o flwyddyn tair ar ddeg yn dawnsio mewn sgertiau byr ar y dancefloor, a criw o fechgyn, a rhanfwya o rheini wedi gwisgo lan fel builders. Pum munud wedyn, a fe roedd y lle yn llawn dop - llawn cyd-ddisgyblion oedd eisioes yn feddw cyn dechre.

Fe daeth Mystery Man lan ataf i a Pero a gofyn "Why aren't you drunk yet?!", felly off a ni i'r bar, i giwio gyda gweddill ein cyfoedion. A wedyn, fe ymunodd Wolfy a Deryn Du a ni. Fe dales i £3 am fotel o Smirnoff. What a flipping rip off, meddyliais. A penderfynais fod yr un fotel na mynd i bara fi drw'r nos! TAIR PUNT - am fotel o rhywbeth oedd yn blasu fel lemonade! (A ges i'r big speech gan Mam, a honno wedi rhoi strict orders i beidio mixo drinks, so doedd dim troi nol).

Roedd y lle'n llawn cymeriadau lliwgar. Fe roedd 'na sawl crayon o gwmpas y lle (Miss Mynd oedd yr un glas, fel gallwch weld!). Roedd yna sawl mor leidr a sawl hula girl, felly roedd bach o theme glan mor yn mynd mlaen. Fe roedd PetVet yn forwr hyd yn oed!

Fel ddwedais yn gynharach, fe roedd un botel o Smirnoff yn £3, felly ond dau ges i drwy'r nos. Gyda pawb yn meddwi o'n gwmpas i (Deryn Du yn tipsy iawn yn gloi iawn, a hithau wrth gwrs wedi cymysgu drinks twt twt), roeddwn yn teimlo bach yn rhy synhwyrol. "Stuff it," meddyliais. "R'un a man i fi jocan mod i'n feddw". A felly wnes. Roedd rhaid mod i'n eitha convincing, gan fod Dafad wedi gweud wrtha i heddi, "You were well pissed you were".

Roedd Deryn Du yn hilarious. Roedd pob bachgen yn "ffit", a roedd hi'n well excited pan gafodd hi llond ceg o un o sideburns Dafad - stori hir. A trial cerdded lawr i'r bar i ol un arall? Wel, unai odd 'i thraed hi wedi stopo gweithio, neu roedd hi wedi dechreu dal hi - cymrodd hi llwybr uffernol o igam-ogam i gyrraedd na.

A fe roedd Deryn Du a finnau yn diawlio absennoldeb Cwlwm Caled.

Felly noson o ddawnsio, edmygu dillad pobol eraill, a trial dirgelu unrhyw potenshal gossip er mwyn ei rannu 'da pawb y diwrnod wedyn. Pawb yn dawnsio gyda pawb, pawb yn yfed gyda'i gilydd.

Er fod y gymdeithas ifanc, yn ol bob son, yn dirywio'n gyflym - dyna beth roeddwn i yn ei alw'n team bondio. Lot gwell na rhedeg rownd mewn fflipin mwd.

Sunday, 7 September 2008

Car Bach Fi

Watch out, 23rd of October 2008... Miss Tebot... Coming To A Road Near You!

Heddiw, fe brynodd fy rhieni fy nghar cyntaf i fi. Yn ogystal a kit i'w lanhau o Asda, gan mod i wedi mynnu mynd mlan a mlan fod rhaid i Nhad wisgo bin liner dros ei oferalls os oedd e am ddefnyddio'r car a mod i'n mynd i'w lanhau bob pnawn Sul, fel mae Jeremy Clarkson siwr o fod yn gwneud.

Fy nghar cyntaf - exciting!

Dwi'n berchen (er taw enw Nhad sydd ar y documents a stwff) ar Vauxhall Corsa bach du. Fy nghar bach i!

A dwi wedi penderfynu ei enwi'n Quentin (roedd e rhwng Quentin a Colin, a penderfynodd Tuesday codi'r bys bawd ar Quentin, felly dyna'r dewis wedi ei wneud). Quentin ar ol Quentin Tarantino, obviously.

Fe fydd Domo yn mynd i hongian off y drych yn y blaen... yn ogystal a un o'r air freshners bach na siap coeden er mwyn cadw'r car i smello'n neis.

Bydd dim hawl bwyta yn y car. Dim o gwbwl. Dim hyd yn oed McDonalds. Mae briwsionau yn y car yn bad!

Dwi'n meddwl fe fyddai'n car-proud (gan fod yr ystafell wely'n arwydd clir o'r ffaith nad ydw i'n houseproud o gwbwl). Os a i yn really obsessed gyda cadw fy nghar in mint condition, fe fydd yr hoover yn siwr o ddod mas...

Rhaid i fi aros nes dydd Sul nes i ni ei ol e o'r garej. Dwi moyn Quentin Y Car adref!!! :(

Saturday, 6 September 2008

Dydd Sadwrn Arall Yn Shaws

Croeso i mewn i Shaws Caerfyrddin. Os nad yw'r area manager na'r bos ei hun (Petey) i mewn, fe welwch bedair merch mewn ffedogau glas yn cloncan. Os yw'r ddau uchod yn bresennol, ffidlan ambytu'n jocan teidio lan i ni.

Dwy cyd-weithwraig newydd oedd heddi, a fi a Bows wrth gwrs, a doeddwn ddim wedi cwrdd a nhw o'r blaen - ond mi roeddwn nhw'n neis, felly doedd dim problem. A ni wnaeth Mr Shaws alw, felly diwrnod chilled out oedd hi.

Stwffes i ambell gwshin, fues i'n chwarae bach gyda'r tills, a fues i'n cynorthwyo menyw mewn cadair olwyn a oedd yn cael ei wthio rownd gyda rhyw ddyn random a gwallt hir a glassys o Focus. Ffantastic ffact i chi - mae'r boi hyn wastod yn cael ei ginio o Porkys.

Amser cinio, es i Matalan i chwilio am wisg ffansi ar gyfer parti'r chweched sydd nos Fercher. Dwi'n mynd fel mor leidr wedi'r cyfan! Mae gen i sawl math o deits streipiog adref, crys-T Tenby Pirate, scarf a skulls arno, digon o jingelarings, felly roedd rhaid i mi gael sword fach a het. A dyna fi'n gadael Matalan gyda'r sword, het, hook a glow stick yn fy mag. (Dwi just yn hoffi glow sticks, ok?)

Nol i'r gwaith, a doeddwn ddim cweit mor hopeless heddiw - I'm getting the hang of it. Wel, dwi'n credu...

Ta beth, a hithau'n gwarter wedi pump, roedd y bedair ohonom wedi cael hen ddigon, ac wedi dod i'r canlyniad nad oedd y bos mawr yn mynd i alw. Roeddent yn eistedd ar y gweliau (ddim fod neud 'na - naughty!), ac yn sgwrsio. A dwi wedi dysgu fod y lle'n haunted.

Typical fi i lwyddo i gael jobyn mewn lle sy'n fflipin haunted.

"Paid becso, it's a friendly ghost," meddai un o'r lleill i mi.
"O... Casper?"

Mam bigodd fi lan o'r gwaith, a fe fwrodd smel cyfarwydd fy ffroenau... McDONALDS! Roedd hi wedi dod a McChicken Sandwich Meal (un large) A Potato Wedges with dip i fi. Roeddwn wedi cael fy mhecyn pai cyntaf, ac fe roedd y ddwy ohonom yn reit excited. Dwi'n golygu prynu shoes newydd da'r pai cyntaf, a safio'r gweddill i gyd - ond ydw i'n gall, ddarllenwyr? Hehe!

Ac ar y ffordd nol, dwedodd Mam iddi weld Jason o Pobol Y Cwm/Y Phil Bennetts yn dre - roeddwn yn well jealous. Gadawes i neges ar grwp Facebook y band echddo, so spooky coincidence arall, ac fe roeddwn wedi treulio'r diwrnod yn meddwl am Mark Flanagan (sy'n chwarae Jinx) ac yn meddwl pa mor exciting fydde'n ddiwrnod i petai e'n cerdded mewn. Petai Matthew Rhys yn dod mewn, fydden i'n mynd i guddio - mae'r ffedogau'n shameful.

Ta beth, a finnau newydd cicio'n sgidiau i bant, wedi edrych ar beth roedd Mam wedi prynu yn dre, a wedi setlo lawr flaen y telly, daeth Anti-Bionic draw i'n nghoroni yn DJ Miss Tebot ar gyfer penblwydd Mam h.y gweud wrtho fi i roi CDs o ganeuon Cymraeg sydd mor hen a'r arch ar playlist ar fy Ipod er mwyn eu chwarae ar ei phenblwydd.
Fe aeth Mam bach yn hormonol - mae hi'n dal i gredu fod hi'n un ar hugain. Mae paratoadau dathlu'r 40 wedi bod yn bach o sioc.

Dwi'm yn cael parti pan dwi'n ddeunaw. Dwi'n mynd into hiding. Seriously.

Golles i X Factor, ond o wel. Bydd rhaid i mi ei wylio ar ITV 2. Neu ITV 3. Neu ITV 4... Ma' gormod o ITVs.

Dwi'n gwrando i Russell Brand a Matt Morgan, ac yn meddwl am beth ddysges i ddoe am y Bwdha tra mod i adref, ac yn aros i'r Sadwrn droi'n Sul, ac yn gobeithio am fflach o ysbrydoliaeth o rhywle. Over and out.

Friday, 5 September 2008

Pero a Bwdj


Meddwl, tra bod y ddwy ohonom adref yn "Facebookio" er i'r trip i Bae Morfa i wneud stwff yn y mwd wedi cael ei ganslo ac yn chwerthin ar ben ein lluniau o'n diwrnod mas yn y Steddfod, baswn yn ysgrifennu blog bach am fy ffrind gorau.

Roedd ei phenblwydd hi ar y diwrnod cyntaf nol i ysgol (3ydd o Fedi) ac er i mi ysgrifennu a gweud ei bod hi'n ffrind ffantastig yn ei charden, doedd dim gymaint o hynny o le ar gerdyn penblwydd roeddwn wedi gwneud iddi fy hunan.

A sori am y llun mawr ar y garden. Dwi'n gwybod nad wyt yn hoffi'r llun yna gan fod yna dwat yn posio tu ol i ti.

Felly, Pero, i feddwl bod y ddwy ohonom wedi cyn hyn casau ein gilydd, nol yn y dyddiau pan roeddent yn mynychu Sgwad Sgwennu, mae hi'n od ei bod ni'n ffrindiau pennaf erbyn hyn. Roedd Mam y ddwy ohonom wedi bod yn ysgol gyda'i gilydd, a finnau'n cofio'n glir Mam yn dod nol i'r car ar ol bod i Morrisons (fi'n credu falle taw Safeway oedd e bryd hynny), a fi wedi bod yn eistedd yn y car yn bwyta McDonalds, a honno'n gweud wrthaf ei bod wedi gweld Pero a'i Mam, ac wedyn bu'n rhaid i mi glywed popeth am Pero bach yn ennill Gameboy Advance - a fe roeddwn yn wel jealous, gan nad oeddwn i'n ennill yffach o ddim byd.

Ond ers tua blwyddyn 8, ni wedi bod yn best buddies. Eistedd ar bwys ein gilydd yn Gwydd, Maths a Cymraeg, a pallu'n deg a stopio gossipo, er fod yr athrawes Gemeg druan yn frustrated ar ein diffyg gallu Gwyddonol ni. Ond yn ol at Maths, gyda'r cwestiynne twp lle gaethom y syniad am ein nicknames diddorol ni. Cofio Goronwy fyd? Pero a Bwdgerigar (pam taw fi odd y fflipin deryn? lol) oedd y ddau gwestiwn mwyaf digri. Galed yw gweithio hebddi yn y gwersi, gan fod Pero fel arfer yn ateb y cwestiynnau drosta i. Diolch am hynny! Haha.

Ni'n rhy debyg for our own good. Mae'r ddwy ohonom yn terrified o adar - yn enwedig colomenod - ac yn dueddol o ddefnyddio Deryn Du fel tarian yn eu herbyn nhw. Mi rydyn ni'n dwy yn crap pam mae hi'n dod i Wyddoniaeth, fel dwedais uchod. Ac fe roedd y ddwy fam (druan a nhw gorfod rhoi lan gyda ni'n dwy!) yn mynd i'r un ysgol (sef Dyffryn Teifi - bwwww), ac roedd y ddwy fam hefyd yn crap pam mae hi'n dod i wyddoniaeth. Ac wrth gwrs, mae'r ddwy ohonom yn addicted i Rownd a Rownd. Er, dyw Pero ddim wir yn gwerthfawrogi geniws y nofel Dan Gadarn Goncrit fel y fi - ac i dy atgoffa di, mate, ma'n nghopi i dal gyda ti!!!
Ti'n ffrind amazing Pero. Ni ar yr un wavelength. Mae'r ddwy ohonom yn hollol batty, a dyna probably pam rydyn yn dod mlaen mor dda. Dydyn ni ddim really fel pawb arall... a dydy ein gwynebe ni ddim yn oren!
Mae gennom shwd gymaint o atgofion fflipin mental - gwersi Biol yn blwyddyn 9 gyda'r athro seicig, y Cavewoman Cymraeg, V, Y Pods a'r Podlog, ac wrth gwrs, Baba Eifion.
Ti'n seren.
And he knows it!